يادداشت ها
اهداي مرگ يا کمک به مستمندان

 

[...] حاج محمد نراقی،تاجر ِ معروف خواسته بود روز 21 رمضان ،کار ِ ثوابی بکند ؛به جمعی از فقرا نفر به نفر گوشت و نانی بدهد که اطعام ِ مساکین کرده باشد.فقرا خبردار می شوند .جمعیّت ِ فقرا هزارها به کاروان سرای گلشن جمع می شوند.از قضا فقرا در گرفتن ِ قبض ِ گوشت و نان هجوم آورده ،می خواسته اند از دروازه بیرون بیایند.عدّه ای زن و مرد زیر ِ پای مَردُم مانده،پای مال و خفه می شوند.از قراری که گفتند،26 نفر زن و مرد تلف شده اند.

از: خاطرات فرید، ص 428.