يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز (39)

 

رفتیم به " بقعه ی بی بی دختران" که امّ عبدالله در آن جا مدفون است.در شرح حال ِ او که بر دیوار نصب شده بود ،خواندم که : نامش بی بی خدیجه و کنیه اش امّ عبدالله و از اولاد ِ امام ِ چهارم است.چند حکاکی و نقاشی هم بر روی در و دیوار به چشم می خورد.مکان ِ اصلی ِ قبر ، سردابی بود که دیدیم.صندوقی هم برای هدیه ها و نذورات داشت .ما هم یک سکه ی 25 تومانی در آن انداختیم.

در سرداب ،خانم ِ جوانی گریه می کرد که احتمال دادیم بچه دار نمی شد و از خدا بچه می خواست ؛شاید هم شوهر می خواست!

خادمه ی بقعه ،خانم ِ جوانی بود .پسری هم داشت که در هنگام ِ برگشت،به ما گفت ،برای لامپی که شکسته ،کمک کنید! 50 تومان دادم.

ادامه دارد ... .