يادداشت ها
[سلاح هاي يک نويسنده]


جيمز جويس

من کاري را که ديگر به آن اعتقادي ندارم،انجام نمي دهم [...] .من مي کوشم تا عقايد ِ خود را در قالب ِ هر شيوه از زندگي و هنر که ميسّر باشد،به صورتي هرچه آزادانه تر بيان کنم و در اين راستا تنها به سلاح هايي دست مي برم که استفاده از آن ها را براي خود،مجاز مي شمارم.اين سلاح ها عبارت اند از: سکوت ،گريز و زيرکي.

از: تفسيرهاي زندگي ،ويل و آريل دورانت،ترجمه ي ابراهيم مشعري،ص 136.