يادداشت ها
انسان ها بايد آزاد باشند


الکساندر سولژنيتسين

 

وقت ِ آن است به ياد بياوريم که بيش از هر چيز به انسان ها تعلق داريم.انسان با انديشه و زبان ،خود را از دنياي حيوانات جدا کرده است .انسان ها بايد آزاد باشند و اگر تحت ِ ستم و فشار قرار گيرند،دوباره به حيوان تبديل خواهند شد.آزادي ِ سخن ،آزادي ِ صادقانه و کامل ِ سخن،نخستين شرط ِ سلامت ِ هر جامعه است...آن کس که از سرزمين ِ مادري ِ خويش،آزادي ِ سخن را دريغ مي دارد ،نمي خواهد که وطنش را از چنگال ِ بيماري ها برهاند ،بلکه بر آن است که بيماري ها را بيش از پيش در تن ِ جامعه تزريق کند و آن را از درون بپوسانَد.

از :تفسيرهاي زندگي ،ويل و آريل دورانت،ترجمه ي ابراهيم مشعري،ص 544 و 545.