يادداشت ها
[سفارش داريوش]


[داريوش] در کتيبه ي بيستون گفته است:" ... اي که پس از من شاه مي شَوي،سخت از دروغ بپرهيز.اگر مي خواهي ،کشورت از بدي در امان باشد،فريب دهنده را کيفر دِه ".

و در جاي ديگر مي گويد: " ... اهورا مزدا و ايزدان ِ ديگر ،از آن جهت مرا ياري کردند که من و دودمانم بد دل و دروغگو و بي انصاف نبوديم.من موافق ِ حقّ و عدالت پادشاهي کردم.هيچ بنده اي را نيازردم و بر هيچ ضعيفي ستم روا نداشتم... . اي آن که پس از من شاه خواهي بود ،مردي را که دروغگو باشد،و کسي را که بي داد کند،دوست مباش.ازو با شمشير بازخواست کن!"

از:هشت مقاله ي تاريخي و ادبي،نصرالله فلسفي،تهران،دانشگاه تهران،1330،ص 93.