يادداشت ها
توافق عالي جنابان

حسین آبادیان

خطاست اگر تصوّر شود نظام ِ سرمایه داری برای انسان ها ارزشی ذاتی قایل است.در این نظام،همه چیز در مذبح ِ سرمایه قربانی می شود و پول ،معیار وتنها معیار ِ ارزش است.[...] در نظام های امپریالیستی همواره وضعیّتی وجود دارد که از آن به توافق ِ عالی جنابان یاد می کنند.توافق ِ عالی جنابان عبارت است از عملیاتی اقتصادی با ماهیّت ِ نهان روشی و دسیسه آمیز به منظور ِ پیش برد ِ عملیات واژگون سازی ِ شرکت های رقیب.این مهم، نقشی بسیار اساسی در تدوین ِ صورت بندی های اقتصاد ِ سیاسی ِ قدرت های بزرگ و در رأس ِ همه امریکا به ارمغان می آورد.

هنوز حتی در شرایط ِ دوره ی بعد از جنگ ِ سرد،از توافق ِ عالی جنابان به منظور ِ خانه خراب کردن ِ نَه تنها سرمایه دارانِ ِ رقیب ،بلکه سیاه کردن ِ روزگار ِ کشورهای عقب نگه داشته ،استفاده ی بسیاری به عمل می آید.هنوز عملیّات ِ مخفی برای نفوذ در اقتصاد و البته هیئت ِ حاکمه ی کشورهای پیرامونی ادامه دارد.کماکان بانک ِ جهانی و صندوق ِ بین المللی ِ پول با شعارهایی مانند ِ تعدیل ِ اقتصادی برای پیش برد ِ این مهم دست به کار است.[...].

ستم ِ سرمایه داری تضادهای طبقاتی را به شکلی کاملاً غیر ِ انسانی در معرض ِ دید می گذارد.ارزش های انسانی در مذبح ِ سرمایه قربانی می شوند و برای نمونه ،به شکلی دردآور تجارت،حتی خرید و فروش ِ زنان،استثمار و بردگی ِ جنسی ِ آن ها را هم در بر می گیرد.

عرصه ی بسیار با اهمیّت ِ عملیّات ِ نفوذ در اقتصاد ِ کشورهای پیرامونی،جعل ِ آمار ِ رشد و توسعه ی اقتصادی برای کشورهای عقب نگه داشته شده و تصویر ِ یک رؤیای کودکانه برای آینده ی اقتصاد ِ جهانی ست.

از:چشم انداز ایران،ش 70،آبان و آذر 1390،"واقعیت و حقیقت کورپوریتوکراسی:نگاهی به کتاب اعترافات یک قاتل اقتصادی"،ص 205.