يادداشت ها
نمك خوردي ، نمكدان را شكستي !

 

 

چندي پيش، يكي از رهبران جنبش فلسطيني حماس ، اسماعيل هنيه، كه از سوي حكومت ايران نيز حمايت مي شود، در سخنراني خود، از لفظ مجعول "خليج عرب" استفاده كرد. يقين دارم ايرانيان وطن دوست و آزاده، اين گستاخي و ناجوان مردي او را هرگز نخواهند بخشيد. البته از كساني كه براي جنايت كاري مثل صدٌام مراسم عزاداري بگيرند، جز اين هم انتظاري نيست. آنان هم چون مرغاني هستند كه در جايي دانه شان را مي خورند و در جايي ديگر، تخم مي كنند! اما بايد بدانند كه : خليج فارس، خليج عرب نخواهد شد!