يادداشت ها
واکنش انساني


امير رضا امير شاهي

خبر ِ جديدي نيست اين بحران ِ مالي.چند سالي مي شود که بي داد ِ بي پولي گريبان ِ کشورهاي توسعه يافته را گرفته است.ايراد از سيستم هاي پول شويي ست و وام هاي بي رويّه ي بانک ها و ناکامي ِ وام گيرندگان در بازپرداخت ِ تسهيلات.

اين وسط نقش ِ چين و هند و کشورهايي که مي خواهند سهم ِ بيش تري از معادلات ِ اقتصادي داشته باشند نيز غير ِ قابل ِ انکار است.با اين حال ، متفکري مي گفت : " پول هست ،اما بحران اين است که پول کجاست؟چگونه خرج مي شود؟کدام سمت مي رود ؟وچرا اصرار بر اين است که پول از چرخه هاي کارسازي خارج شود ؟"

براي پرسش هاي اخير ،پاسخ هاي بي شماري وجود دارد.شايد جنگ ِ بزرگي در پيش است.شايد آن دسته از کارتل هايي که جناح ِ منتسب به ايشان از قدرت فاصله گرفته اند ،در تلاش هستند تا با استفاده از اهرم ِ اقتصاد ،جناح ِ حاکم را فلج کنند.شايد هم بانکدار ها مي خواهند از طريق ِ خبرسازي ،ترتيبي فراهم آورند تا سرمايه ها در بانک ها متمرکز شوند ؛از ترس ِ بحران.مردمي که سياسي و سرمايه دار نيستند و مي خواهند زندگي کنند ،اما کجاي اين ماجرا قرار دارند؟

به قول ِ فريد زکريّا مي توان به واکنش ِ انساني دل بست و تبحّري که نوع ِ بشر در غلبه بر انواع ِ بحران ها دارد.آري! آن موقع که وبا اروپا را درنورديد،هم بسياري از تحليل گران شانسي براي آتيه ي قايل نبودند .با اين حال،واکنش ِ انساني منتج به کشف ِ واکسن ِ وبا شد و بحران فروکش کرد.

بحران ِ مالي نيز مسبوق به سابقه است و دوبار گريبان ِ ملت ها را گرفته و در هر دو دوره هم درمان شده است . پس به عوض ِ ابراز ِ خوش حالي از وقوع ِ بحران در اروپا و آشوب در انگليس ،دنبال ِ اين باشيم تا زندگي ِ خودمان را بسازيم.

متأسفانه ،اين فرهنگ که چون در ساير ِ کشورها اوضاع ،خراب تر است ،پس ايرادي ندارد اگر اوضاع در ايران هم بد باشد ،به طبقات ِ مختلف ِ جامعه سرايت کرده و باعث شده مردم به عوض ِ زندگي ِ خود،سرشان به زندگي ِ ديگران گرم باشد!

از :راه کمال،ش 49،سال چهارم،شهريور 1390،ص 7.