يادداشت ها
عدالت را شمشيري نيست!

می دانم که شهوت ِ قدرت طلبی اغلب ِ قوانین ِ طبیعت را فاسد و دگرگون می سازد.

می دانم که عدالت را شمشیری نیست تا کسانی را که این گونه تهمت ها را روا می دارند ،تنبیه کند.

و می دانم که شهوت ِ جاه طلبی مادامی که به سوی هدفش پیش می رود ،توجّهی به خطاها و اشتباهات ِ خود ، ندارد ... .

مظلومیّت و معصومیّت ِ من نباید از خود ،دفاع کند ،بلکه باید کاملاً به عدالت ِ تو اعتماد و تکیه نماید !

از : روزنامه ی "هیرمند "، سال اوّل ،ش 8،شنبه 22/9/1337،" نامه ی مادر ِ نرون به فرزند "، از کتاب ِ " گنجینه ی نامه های معروف ِ دنیا"، ترجمه ی غلام رضا سوالونی ،ص 3.