يادداشت ها
غير قابل چاپ

در آمريکا خبرهايي که فهرست شان ذيلاً در زير نقل مي شود ، به طور رسمي غير ِ قابل ِ چاپ اعلام شده اند و روزنامه نگاراني که به درج ِ آن ها مبادرت ورزند ،تحت ِ پي گرد ِ قانوني قرار خواهند گرفت .اين پي گرد با توسّل به قانون ِ آزادي ِ اطلاعات ((official secret act مصوّب ِ 1967 صورت مي گيرد.

1-اخبار ِ مخلّ به استقلال ،تماميّت ِ ارضي وامنيّت.

2- اخبار ِ مربوط به وضعيّت ِ منابع ِ زيرزميني ِ آمريکا (نفت،گازو...).

3- اخبار ِ پيشرفت هاي علمي،فنّي واختراعات.

4- مبالغ ِ پرداختي ِ شرکت ها و افراد.

5- مبالغ ِ حساب ِ شخصي ِ افراد.

6- پرونده هاي پزشکي.

7- اخبار ِ خصوصي و عکس هاي افراد.

از: هفته نامه ي گفتار سبز ،ش 68،شنبه 16/7/1390 ، ص 5 ،" خبرهاي غير قابل چاپ "، يونس شکرخواه.