يادداشت ها
درهرقدم سنگي 

1-   عَجب گرفتاري ها پيدا مي کنيم وچه مملکتي ست که در هر قدم ،سنگي در جلو است ودرد ِ بي درماني هست .

2-   ايراني ها راست است که حالا اکثر متقلب اند ،امّا اولاً، چاره ندارند ،زيرا که مي بينند از تقلب ،کار ،بهتر پيش مي رود تا از درستي.ثانياً،کسي از ايشان مؤاخذه نمي کند وخدمتي توقع ندارند واگر بزرگان ِ ما از زير دستان ِ خود،درستي بخواهند وجدّاً مؤاخذه کنند ،من ضامن مي شوم که در مدّت ِ قليلي همه ي ايراني ها ،مردمان ِ درست کاري بشوند.هم چنين در باب ِ علم و کمال وهنر و غيره.

3-   اگر ايراني ها از آن عاري هستند،به علت ِ اين است که مي بينند اين کمالات ،فايده ندارد ؛بلکه مانع ِ ترقّي و تنزّل است.هر کس جواني ِ خود را صرف ِ تحصيل مي کند،از مهارت يافتن در اخّاذي وتقلب وساير ِ لوازم ِ پيشرفت ِ کار محروم مي مانَد وگرسنگي مي خورَد ونادر اتفاق مي افتد که خوش بخت واقع شده ،ترقي کند.اين است که کسي در عقب ِ کمال نمي رود وبه محض ِ اين که مردم مي بينند کمال ،قدر دارد ،همه با کمال مي شوند وايراني ها مستعدّند ومِثل ِ بعضي ملل ِ ديگر نيستند که به زور بايد آن ها را آدم کرد. همين قدر بدانند آدم شدن فايده دارد ،بلکه مضر نيست ،آدم مي شوند.

4-   از بس ما بي قاعدگي ديده ايم ،باور نمي کنيم که کار به قاعده در مملکت ِ ما بشود.مگر اين که به چشم ببينيم ومدتي هم بگذرد.

 

از: يادداشت هاي روزانه از محمد علي فروغي،به کوشش ايرج افشار،صص 385 و 328.