يادداشت ها
ايراني ماندن و جهاني شدن

جلیل دوست خواه

خویش کاری [نقش]های هرکدام از ما از اهل ِ ادب و فرهنگ ،وهمه ی کسانی که ادّعایی در این زمینه را داریم،این است که به خصوص در شرایط ِ جهانی ِ امروز ،ایرانی بمانیم ودر عین ِ حال،جهانی شویم .ایرانی ماندن و جهانی شدن ،وظیفه وخویش کاری ِ بزرگ ِ همه ی ماست ،واگر در این زمینه کوتاهی وغفلت کنیم،جای بخشش نیست.

از:فصل نامه ی بخارا،سال چهاردهم، ش 81(ویژه ی ایرج افشار، خرداد-تير 1390، "ايران شناس جهاني"، جليل دوست خواه، ص 649.