يادداشت ها
براي شما خوک ها !

محرومیِّت از شنوایی وشکست در عشق وگذراندن ِ زندگی ِ بسیار سخت در دوران ِ کودکی و نوجوانی ،تأثیری کلی [...] در بتهوون گذاشت و او را به انجام ِ کارهای عجیب و غریب کشاند .[...] به خصوص با طبقه ی اَشراف ،رفتاری ناشایست داشت. هرگاه او برای جمعی از افراد ِ این طبقه که معمولاً از درباریان وقدرتمندان وشاهزادگان مخصوصاً خانم ها تشکیل می شد. موسیقی اجرا می کرد ،با این که این زنان ومردان ِ مقتدر وصاحب ِ مقام ومال هم چون پروانه به گرد ِ شمع ِ نبوغ ِ وجود ِ او جمع می شدند وبا سکوتی ِ عمیق وحیرت وشگفتی به پنجه های هنرمند ِ او خیره می شدند ،فقط کافی بود از کسی وبه هر دلیلی صدایی برخیزد،آن گاه او با قدرت واعتماد به نفس ِ تمام،نواختن را قطع می کرد،از پشت ِ کلاوسن برمی خاست ومی گفت:"من حاضرنیستم برای شما خوک ها موسیقی بنوازم"وبا بی اعتنایی وبدون خداحافظی ،مجلس را ترک می کرد .

از:باغ خاطرات ،عباّس دهقانیان،تهران،پَرَشکوه،چاپ یکم:1383،صص 164-165.