يادداشت ها
خواب های طلايی

مشکل ِ امروزی ِ ما این است که جهان ِ صنعتی به چنان مرحله ای از تکنیک رسیده که جهان ِ سوم را امکان ِ رسیدن بدان نیست؛ویا این که با داده های فعلی ِ علمی،سیاسی واجتماعی مقدور نیست .تاریخ ِ بشریّت ناظر ِ امپراتوری ِ اسلامی ِ عثمانی بوده است . جهان ِ اروپایی تجربه ی آموزنده ای از قدرت ِ جامعه ی اسلامی دارد. غرب هرگز نمی تواند قبول کند که دوباره در جهان ،آن امپراتوری به وجود آید . ازدیاد ِ جمعیّت و بالا بودن ِ نرخ ِ افزایش ِ مسلمانان که تولید ِ نسل ،وظیفه ی هر مؤمن است ،آینده را به خطر می اندازد . این عامل ِ قدرت ،نقش ِ بزرگی را در سنجش ِ نیروهای آینده بازی خواهد کرد. اگر جامعه ی اسلامی به سلاح ِ هسته ای دست یابد،از یوغ ِ جهان ِ سرمایه داری ِ غرب که میدان دار ِ فعلی ِ جهان است ،نجات پیدا خواهد کرد . در این رابطه ،روزی در جلسه ی رساله ی دکترای یک دانشجو ،یکی از اعضای ژوری رساله گفت: «امنیت و قدرت ِ  جامعه ی اسلامی موقعی تآمین خواهد شد که بتوانید همانند کشورهای صنعتی به سلاح هسته ای مجهز باشد. پروفسور ورنان که یکی از اعضای سه گانه ی هیئت ممتحنه ی رساله بود، رو به همکار خود نموده، گفت: «می خواهید که بمب هسته ای را به دست کی بدهید؟!»

سانترال های اتمی عراق چه شد؟ چگونه درست شده بود و چگونه تخریب شد؟ شاه ایران چنین خوابی می دید، ولی بعضی از رؤیاها گران تمام می شود. دیگر به او مهلت ندادند که خواب های طلایی ببیند. جهان سرمایه داری در برابر دو موقع قرار گرفته است: یکی کمونیسم و دیگری جنبش های مذهبی. کمونیسم یا هر رژیم سیاسی -اقتصادی دیگری که هم سنگ آن باشد، هم وجود سرمایه داری را تهدید می کند، و هم نیرویی خارجی هرگز نخواهد توانست آن را شکست بدهد؛ ولی حکومت های مذهبی که امکان نخواهند یافت، یعنی نخواهند گذاشت به اسلحه ی هسته ای  دست یابند، هم ضد کمونیسم اند و هم موجودیت سرمایه داری و غرب را به خطر نمی اندازند.

لغو قرارداد 1921 با روسیه و الغای قرارداد اورانیوم بین ایران و فرانسه که بهترین قرارداد منعقده در زمان شاه مرحوم بود، نشان دهنده ی اهمیت و نقش کمونیسم و نیروی هسته ای در استراتژی جهان آینده می باشد.

از: هویت محصور یا محصور هویت ، روح الله عباسی ، پاریس ، انجمن فرهنگی و هنری ایران و فرانسه، چاپ یکم: 1375( 1996)، ص 111و 112.