يادداشت ها
همه با هم به موسوي رأي مي دهيم ...

        

به سبزپوش هاي وطنم

 

1- دست هايم را در باغچه مي كارم

سبز خواهد شد

مي دانم ! مي دانم !

                   ( فروغ فرخ زاد )

 

2- مي دود آسمان

مي دود ابر

مي دود دره و مي دود كوه

مي دود جنگل سبز انبوه

                    ( ژاله ي اصفهاني )

 

3- سبزپوشان دره از دم صبح

دامن باد را گرفته به دست

مي كشيدند هر يك از سويي

هم چو نوباوگان ِ سرخوش و مست

                       ( پرويز ناتل خانلري )

 

4- چشمه ها چون شيشه هاي آفتابي

نرم و خوش در جوش و لرزه

توي آن ها سنگ ريزه

سرخ و سبز و زرد و آبي

                        ( گلچين گيلاني )

 

5- دريغا دره ي سرسبز و گردوي پير

و سرود سرخوش رود

به  هنگامي كه ده

در دو جانب آب خنياگر

به خواب شبانه فرو مي شد

                          ( احمد شاملو )

 

6- بوي باران ، بوي سبزه ، بوي خاك

شاخه هاي شسته ، باران خورده ، پاك

آسمان آبي و ابر سپيد

برگ هاي سبز بيد

نرم نرمك مي رسد اينك بهار

خوش به حال روزگار !

                            ( فريدون مشيري )

 

7- بهارا ! خيز و زان ابر سبُك رو

بزن آبي به روي سبزه ي نو

                              ( هوشنگ ابتهاج )

 

8- سرو از كمر خميد ،  لاله واژگون دميد

برگ و بار باغ ريخت ، سبز ِ سبز در بهار

                              ( قيصر امين پور )

 

9- در غزل ، فرياد عالم گير پنهان كرده ام

دامن نيزار سبزم ، شير پنهان كرده ام

                                 ( خسرو احتشامي )

 

10- اي بهار مهر ، اي آواز خوان ِ دوره گرد !

باغبان را مژده ده با برگ هاي سبز رنگ

                              ( جلال قيامي ميرحسيني )

 

 

براي پيروزي موسوي دعا كنيد !