يادداشت ها
خانواده ی ننگين

اصولأ کسی که دارای شعور و دانش ِ بالا و ممتازی باشد ، هرگز تن به نوکری و پادویی ِ استعمار نمی دهد . خاین فقط به خاطر ضعفی که در خود از لحاظ مقابله با خادم احساس می کند ، به سوی خیانت روی می آورد و خاین می شود . هر کس ، هر دسته ، هر طبقه و هر مناسباتی که خود را به استعمار و بیگانه می چسبانَد ، خود به خود نشان می دهد که قدرت ِ مواجهه با عوامل و نیروهای مخالف ِ خود را ندارد . خیانت ، خود ، دلیل ِ ضعف است . پس شگفت نیست که ارتجاع ِ ایران برای مقابله با جنبش ِ رهایی بخش ِ خَلق که از همه جهت ، او را به سرگیجه و سقوط وادار کرده بود ، به پشت ِ سپر ِ استعمار پناه برد . ضعف ِ انقلابات ِ آزادی خواهی ِ ایران در این است که نتوانسته اند بر این خانواده ی ننگین ِ ارتجاع – استعمار پیروز شوند .

از : ارنست پرون ( فرّاش ِ دبیرستان ) شوهر ِ شاهنشاه ِ آریامهر ، محمد پور کیان ، آلمان ( برلن غربی ) ، مؤسسه ی مطبوعاتی غمگسار ، مرداد ماه 1357 ، ص 188 .