يادداشت ها
خليج فارس ، خليج دگر نخواهد شد

   نام خليج فارس كه به ميان مي آيد ، پير و جوان ، زن و مرد ، مسلمان و غير مسلمان ، موافقان و مخالفان نظام ، از پيرمردي روحاني كه احساس خود را در قطعه شعري مي ريزد و به روزنامه مي سپارد تا آن خواننده ي لس آنجلسي كه در ترانه اي بر آب هاي آن بوسه مي زند ، همه و همه دست در دست هم فرياد مي زنند كه خليج فارس ، خليج دگر نخواهد شد . اين جا ديگر پاي شرف ملي در ميان است و غيرت ايراني. و تفاوتي نمي كند كه نامي غير از خليج فارس از دهان چه كسي و چه مقامي و كدام كشور بيرون بيايد . هنوز هم به راستي نمي دانم از انكار انبوهي از اسناد تاريخي كه بر نام خليج فارس گواهي مي دهد ، مثلاً آن شيخ عرب چه سودي مي برد ؟ مگر مي شود آفتاب را ناديده گرفت ؟ اما آن چه مي ماند ، كالبد شكافي انگيزه ي كساني است كه به انكار اين نام برخاسته اند و اين كه در پشت اين انكار ها ، چه توطئه ها و هدف هاي شومي پنهان شده است ؟ و اما من و تو كه ايراني هستيم ، براي پايداري نام خليج فارس چه كرده ايم و چه قدر كوشيده ايم ؟ پس بايد هشيار بود و آن قدر نوشت و گفت تا حتي كساني كه چشم و گوش  خود را بر خواندن و شنيدن نام خليج فارس بسته اند ، مجبور به شنيدنش باشند.

   براي حسن ختام اين يادداشت ، نكته اي تاريخي برگزيده ام كه مي خوانيد :

" [ پس از اين كه رژيم شاه اسرائيل را به رسميت شناخت، جمال عبدالناصر ] گفت : چون شاه ايران عامل استعمار است و اسرائيل را به رسميت شناخته ، از اين جهت ، مصر از اين لحظه با ايران قطع رابطه مي كند. [...] از آن روز حملات ناصر و راديو ها و مطبوعات مصر [...] به شاه شروع شد . به دنبال ناصر ، سران ساير كشورهاي عربي نيز حمله به ايران را شروع كردند. [...] اين وضع ، ناصر را دچار غرور كرد و باعث شد مرتكب اشتباه بزرگي شود ؛ اشتباهي كه براي سال ها مصر و بيش تر كشورهاي عربي را در بن بست قرار داد . ناصر كه تا آن زمان ، شاه ، دولت شاه و سياست شاه را مورد حمله قرار مي داد ، با تغيير دادن نام خليج فارس ، خود را با ملت ايران طرف كرد. [...] [ او ] نام چندين هزار ساله ي خليج فارس را به خليج [...] تغيير داد ؛ نامي كه حتي سازمان ملل آن را نپذيرفت و به موجب يك اعلاميه ي رسمي بر نام خليج فارس مهر تأييد زد. [...] او [ شاه ] در  مصاحبه هاي مختلف [...] گفت : اگر قرار شود هركس به دل خواه اسامي جغرافيايي را تغيير بدهد ، دنيا دچار هرج و مرج خواهد شد. كشورهاي آفريقايي ممكن است اقيانوس هند را كه مجاور آن ها قرار دارد ، اقيانوس آفريقا بنامند و اقيانوس اطلس كه در مجاورت برخي از كشورهاي عربي است ، اقيانوس عربي ناميده شود! [...] تا آن جا كه مي دانم ، اصطلاح خليج [...] اولين بار اواخر جنگ جهاني دوم توسط روزنامه ي تايمز لندن مطرح شد و بعضي از كشورهاي عربي دنبال آن را گرفتند . [...] ما از جمال عبدالناصر فقط مي خواهيم خليج فارس را به همان اسمي بنامد كه در هنگام تحصيل در دبستان و دبيرستان و دانشكده آموخته است . چون اگردر آن زمان آن را خليج [...] مي ناميد ، حتما استادش او را رفوزه مي كرد. از آن گذشته ، جمال عبدالناصر در گذشته بارها در سخنراني هاي خود ، اين جا را خليج فارس ناميده . دليلي ندارد كه حالا اسم ديگري روي آن بگذارد !" (  به نقل از كتاب شبه خاطرات ، علي بهزادي ، تهران ، زرين ، چاپ دوم : 1375 ، ج 1 ، ص 476 و 477 . )