يادداشت ها
تحفه ي درويش

 

چند سالي ست كه هرگاه مطالعه مي كنم ، مطالب جالب و دندان گير را در دفترهاي يادداشتم مي نويسم . اكنون برگي ازاين بريده نوشته ها را به عنوان يادداشت هفته به خوانندگان گرامي تلخون پيشكش مي كنم.

 

لوييس توماس : احتمالاً انسان ، يگانه مخلوق نگران خدا در روي زمين است ؛ نگران اززندگي ، بيمناك از آينده ، ناخشنود از لحظه ي حال ، ناتوان در حل مسئله ي مرگ و عاجز از رسيدن به آرامش .

 

سنت اگزوپري: انسان بودن، يعني آگاهي بر اين كه تو مسئوليت كامل داري ، يعني در برابر فقر از شرم گداختن ، حتي اگر گناهش بر گردن تو نباشد . يعني افتخاركردن به پيروزي هاي رفيقان ، يعني دانستنِ اين كه اگر تو نيز سنگي بگذاري، كمك مي كني تا جهان ساخته شود .

 

مارك تواين : اگر سگي گرسنه را به خانه بياوريد و او را خوش بخت سازيد ، شما را گاز نخواهد گرفت. اين، يگانه تفاوت ميان سگ و انسان است.

 

آندره مالرو: انسان ، يگانه جانوري ست كه مي داند مي ميرد .

 

ولاديمير كارولنكو : انسانيت، ايجاد تاريخ خود را از آني آغاز كرد كه نخستين روشن فكر پا به عرصه ي وجود نهاد .

 

مونتسكيو : انسان مانند رودخانه است ؛ هرچه  عميق تر باشد ، آرام تر است .

 

توماس كارلايل : به من بگو براي چه شخصي احترام قايل هستي تا بدانم چگونه انساني مي باشي . چه اين به من نشان مي دهد كه چه تصوري درباره ي انسانيت داري و خود نشان آن هستي كه چگونه انساني بشوي .

 

ابوالعلا معري : به پاكي زمين، اميدي نيست ، مگر زماني كه وجود انسان از كرانه هاي آن زايل گردد.

 

دن خوان ماتيوس : تعجب خواهي كرد، اگر بداني وقتي راه گريزي نيست ، انسان قادر به انجام دادن چه كارهايي ست.

 

ولتر: در بازي زندگي ، انسان در آغاز، گول خور است و در پايان ، گول زن . به عبارت ديگر ، او بره به دنيا مي آيد و روباه از دنيا مي رود.

انديشه و سلوك : برگزيده ي انديشه ها از شخصيت هاي معروف جهان ، بهروز صفا جو ، تهران ، نشر گفتار ، چاپ نخست : 1378 ، صص 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 21 ، 22 و 23 .