يادداشت ها
با فريب دادن مردم، مخالفم!

 

 

روزي در "چلوكبابي نايب" در خيابان "وليّ عصر" بوديم. هنگام صرف غذا، شخصي آمد و به مرحوم تختي گفت ، صحبتي با شما دارم. تختي او را تعارف كرد و نشست، آن مرد پس از تعريف و تمجيد از پهلواني تختي گفت مي خواهم به شما پيشنهادي بدهم كه متضمن منافع مادّي هم هست و آن، اين كه اجازه بدهي از عكس شما روي شيشه هاي عسل به عنوان تبليغ استفاده كنم و از اين بابت هر مقدار كه خواسته باشي، پرداخت مي شود. تختي گفت : چه هدفي از اين كار داري؟ آيا مي خواهي مردم را فريب دهي كه تختي با خوردن عسل، قهرمان شد؟ در حالي كه قهرمان شدن من به عسل خوردن، ارتباطي ندارد. من براي اين كار ،عسل نخوردم و بنابراين، با فريب دادن مردم، مخالفم ( پرويز عرب، حماسه ي جهان پهلوان تختي ) .

از : چشم انداز ايران / جاي خالي، جاي سبز / ويژه نامه ي جهان پهلوان تختي / زمستان 1388 / ص 28 .