يادداشت ها
جانشان مي خواهد بالا بيايد!

 

البته هم چه مملکتی که این اشخاص [ ثروتمند ] با این اخلاق ، خوب ترین ِ اهالی باشند و تمام توجه آن ها به این باشد که نمایش عمارت ، لباس و اسباب خود را به مردم بدهند و ابد ا ً از روی طبیعت ، فکر اشخاص فداکار بزرگ نباشند و شاید این مقدار مساعدت هم به رودرواسی باشد ، البته آن مملکت باید به اسارت برود . اگر انسان کمک شخصی و پرستش آن ها را بنماید ، همه قسم اطاعت دارند و اگر برای وجدان  ِ وطن پرستی باشد ، مثل این است که جانشان بالا می خواهد بیاید ، کاری می کنند . اما من ِ بدبخت  چه کنم ؟ [ اگر کمک ِ آن ها را ] نخواهم ، آن ها [ خانواده ی زندانیان ] تلف می شوند [ و اگر ] بخواهم ، این مصیبت ها را می بینم .

از : کمیته ی مجازات و خاطرات عماد الکتاب ، محمد جواد مرادی نیا ، تهران ، اساطیر ، چاپ نخست : 1384 ، صص 178 و 179 ، کمیته ی مجازات در خاطرات سید محمد کمره ای .