يادداشت ها
مرغ گرفتار

امير مختار كريم پور شيرازي متخلص به شورش در سال 1299 به دنيا آمد. اين شاعر و روزنامه نگار كه هفته نامه اي نيز به نام شورش منتشر مي كرد، از سرسخت ترين هوادارن نهضت ملي شدن صنعت نفت و دكتر محمد مصدق بود. وي در هفته نامه ي خود به طور متناوب لبه ي تيز حمله را متوجه دربار و به ويژه اشرف پهلوي و محمدرضا شاه مي كرد. او كه از طبقات پايين مردم برخاسته بود، هرگز عشق و علاقه ي خود رابه پيشرفت ملت و آزادي كشور زير پا نگذاشت و به همين دليل، بعد از كودتاي 28 مرداد، در زندان شاه او را به آتش كشيدند و به قولي ديگر، خودش را به آتش كشيد. يادش گرامي باد . در اين جا شعري از او نقل مي كنيم. با اين توضيح كه از اين مأخذ گرفته شده است : زندگي و مبارزات كريم پور شيرازي (شورش)، محمدرضا آل ابراهيم، تهران، چشمه، چ نخست : 1383، ص 107 .

 

كس از اين مرغ گرفتار چرا ياد نكرد؟

فصل گل رفت و كسش از قفس آزاد نكرد ؟

 

گرچه كنج قفسم خانه ي الفت شده است   

حسرتم كشت كه آن هم نفسم ياد نكرد

 

سخت دلتنگ از آنيم كه با آن همه دوست

حال ِ ما را يكي از راه وفا شاد نكرد

 

نه تصور كني از جور و ستم مي نالم !

نالم از آن كه چرا دادستان ، داد نكرد

 

كلك ِ "شورش" به دل خصم چنان كار كند

كه بدان كوه ِ گران ، تيشه ي فرهاد نكرد