يادداشت ها
لیاقت ندارند


باور کنید این ملت و این رعیت ، لیاقت آدم شدن ندارند.باید با آنان مثل حیوانات رفتار کرد.این مردم لیاقت ندارند که مثل انسان ها با آنان رفتار شود.همین قدر که شکمشان سیر شد ، هار می شوند.پس باید آنان را همیشه همانند گوسفندان نگه داشت و تازه ، وقت غروب که می خواهند به طویله بروند ، یک گرگ خون خوار را به آن ها نشان داد تا هرچه خورده اند ، هیچ شود.و همیشه ترس از گرگ را در دل خود داشته باشند تا سرکش نشوند .از: عنتری گربه ای را خفه کرد سلطان قاجار از سلطنت افتاد ، یدالله ( امیر ) شارعی ،تهران، به آفرین، چاپ یکم : 1379،ص 108.