يادداشت ها
حیران


ادیب برومند

در کوره راه مقصد بس دور و ناپدید

افتاده بار و دل زده ، از کار مانده ایم

نه راه پیشرفت و نه یارای بازگشت

حیران در این میانه ، گرفتار مانده ایم