يادداشت ها
احترام به حقوق مردم


تجربه تمدن بشری نیز نشان داده است که تنها در سایه احترام به حقوق مردم و رعایت اصل تفکیک قوا و برقراری حکومت قانون ، پیشرفت واقعی یک جامعه امکان پذیر است و بس.دستیابی به این هدف های والا نیازمند آن است که قانون شکنی صاحبان قدرت مورد انتقاد قرار گیرد و کسانی به خود اجازه ندهند به ستایش از قانون شکنان و متجاوزان به حقوق ملت بپردازند.اعتراض به قانون شکنی حق مسلم شهروندان و تکلیف رهبران واقعی مردم در یک جامعه مردم سالار است.
از: جدل های تاریخی،عمادالدین باقی،ص 240.