يادداشت ها
ما همه برادرييم

آنتیفون تساوی طلبی خویش را این گونه صورت بندی می کند : " نجیب زاده را ما پاس می داریم و ستایش می کنیم ، اما با فرودست زاده چنین نیستیم.این ها عادات وحشی هاست.زیرا ما همه در مواهب و استعداد های طبیعی برابریم .در تمام موارد ، خواه یونانی باشیم و خواه بربر... همه از راه دهان و بینی نفس می کشیم " . 
از: جامعه باز و دشمنان آن ، کارل پوپر، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران ، خوارزمی، چاپ سوم: ۱۳۸۰، ص ۱۱۹.