يادداشت ها
شريعتي و مطهري


همه می دانند گروه فرقان به شدت متاثر ازآثار دکتر شریعتی بود و در دادگاه  ، یکی از اتهامات ِ استاد مطهری را مخالفت  با وی  عنوان می کردند.

از: جدل های تاریخی ، عمادالدین باقی ، ص 260.