يادداشت ها
در بخش هايي از تاریخ

 در بخش هایی از کتاب نیز مطالبی بدون استناد معقول به چاپ می رسد.به عنوان نمونه ، در ص 51 کتاب آمده است: " آقا محمد خان پس از تصرف کرمان ، فرمان قتل عام را صادر کرد و دستور داد : بیست هزار جفت چشم مردم ِ این شهر را از حدقه درآورند و پیش پای او بریزند". درج چنین مطالبی غالباً به دلیل رونویسی از منابع تاریخی خاصی است که توسط انگلیسی ها ، از جمله سرجان ملکم و آقای والسون نوشته شده است.این نویسندگان برای آنکه هجوم استعمارگونه ی خود به کشور را توجیه نمایند،مطالب دروغی مانند مورد یاد شده را می نویسند تا اثبات نمایند که مردم درگیر جنگ های وحشیانه بوده اند و انگلیسی ها با حضورشان به این روند خاتمه داده اند!

از:جدل های تاریخی،عمادالدین باقی،ص 266و267.