يادداشت ها
چه کسي بايد تاريخ بنويسد؟

1- آقا گرگه برای گوسفندان.

2--کاخ سفید برای قربانیان 
3-کاخ سفید برای قربانیان هیروشیما.

از: جدل های تاریخی،عمادالدین باقی،ص 287.