يادداشت ها
بمب اتمی

در روزنامه های امریکایی: سلاحی خطرناک تر از بمب اتمی." در قرون وسطا در برخی جاها طاعون ۶۰ د رصد جمعیت را کشت.حالا ما نمی دانیم آیا دانشمندان امریکایی راهی برای گسترش و سرایت دادن آن پیدا کرده اند یا نه ! اما چینی ها و  ژاپنی ها که نتوانسته اند . آن ها بذر طاعون سیاه را در برنج های شالیزار پاشیده اند ". 
از: یادداشت ها ، آلبرکامو ، ترجمه خشایار دیهیمی،تهران ، ماهی، ج ۴ ( یا دداشت های سفر) ،چاپ یکم : ۱۳۸۹، ص ۳۲ .