يادداشت ها
سخنی ازولتر
ولتر: من با عقیده ی تو کاملا مخالفم ، ولی تا جان دارم ، خواهم کوشید تا تو حق داشته باشی عقیده ات را بیان کنی .
از: اندیشه و سلوک ، بهروز صفاجو، ص ۳۰.