يادداشت ها
روز تولد من

جلال قیامی 
امروز دوم خرداد ، روز تولد من است. به قول معروف ، دوم خردادی هستم. و به قول سوسن ، خواننده مردمی ، متاسفم که به این دنیا آمدم !