يادداشت ها
ادعاي عثماني ها

 

دكتر محمود افشار

نه تنها عثماني ها اسم آذربايجان را از ايراني ها ربوده، بلكه ادعا مي كنند قسمت عمده ي ايرانيان از تبريزي و زنجاني و قاجار و افشار و قشقايي و غيره ، همه "ترك" اند! با كمال پررويي مدعي اند كه مولوي و نظامي و عده ي كثيري از شعراي ايران و رجال نامي آن "ترك" بوده اند! بنا به عقيده ي آن ها حتي تقي زاده ، تيمورتاش ، مستشارالدوله ، نصرت الدوله و غيره ، همه "ترك" هستند! استغفرالله، نگارنده نيز به نظر آن ها "ترك" هستم! اين حرف ها را بارها محصلين ترك مقيم اروپا با كمال بي باكي  و پررويي به خود من و به هم وطنان آذربايجاني ما گفته و جواب دندان شكن شنيده اند... البته سوء تفاهم نشود. منظور ما از "ترك" عثماني ها و ساير اقوام تركي نژاد زرد پوست است، نه هم وطنان آذربايجاني كه ايراني اصل و در اصطلاح و به طور غلط به آن ها ترك مي گويند و ما اصرار داريم كه با تدابير لازم و رَويه ي عاقلانه اين نام غلط و ننگين را از روي آن ها برداريم.

يكي از شعراي معاصر در ضمن قطعه اي خطاب به عثماني ها مي گويد :

يك روز نويسيد كه زردشت بود ترك

يك روز بباليد كه از ماست نظامي

آن قوم كه از علم و ادب بهره ندارند

حاصل چه ز دزديدن انساب و اسامي ؟

در آن همه اعصار كهن با لغت ترك

چيزي نشد اظهار ز مردان گرامي

هم زند و اوستاست كنون شهره ي آفاق

هم خمسه بود در كف هر عارف و عامي

زردشت و نظامي ز چه تركي نسرودند

با آن همه دانشوري و نغز كلامي ؟

يا دعوي بي جاي شما، جمله دروغ است

يا عار شمردند به خود ننگ عوامي

غارتگري و دزدي ، هي كار شما بود

اما نه ز پيغمبر و از مردم نامي !

 

از: « خطرهاي سياسي » ، دكتر [محمود] افشار ، مجله ي آينده / ش م 24 ، اسفند ماه 1206 ه.ش / مجلد دوم (ش 12) ، ص 924-926 .