يادداشت ها
برای آقایان بلندمرتبه ...


آنچه اتفاق می افتد، چون برق و باد می گذرد،ولی هر لحظه اش را می بینم،چون اجنبی ها هرلحظه در فکر نقشه جدید خویش هستند.در کشور،چندین کلبه و بیغوله وجود دارد که بیشتر ِ آن ها در روستاها ، در حلبی آبادها و کاروان سراهایی [است] که حداقل ِ وسایل ِ زندگی و شرایط ِ بهداشت [را] دارند و از محرومیت جان می کَنند.اجاره نشین ها اجاره هایی را می پردازند که ثلث درآمدشان را می بلعد و برای آقایان ِ بلندمرتبه هیچ اهمیتی ندارد که مردم ِ جاهای دورافتاده تمام ِ عمر در تاریکی ِ مطلق و فقر باقی بمانند.آنان ثروت های مملکت را به خارجی ها می سپارند.همین طور که بیش از نیمی از زمین های مزروعی در انحصار ِ خارجی هاست.

از: سپینود غریبه پاک ، م.رعنایی ، مشهد،اصیل،چاپ یکم:1393 ، ص 180-181.