يادداشت ها
در پس پرده دین


آزار و شکنجه مردم در پس ِ پرده دین و ستیزه و مخالفت با مذاهب مختلف از طرف سلاطین از دوران غزنویان به خصوص محمود آغاز شد و پادشاهان سلجوقی که اسلام آورده بودند ،پس از تسلط بر ایران این روش را ادامه دادند و تحت تأثیر وزرا و علمای قشری و متعصب و به علت سادگی و عامی بودن خود،این اعمال را تا به آن حد گسترش و قدرت دادند که در تاریخ ایران نظیر آن را تنها در دوران صفویه می توان دید.

از: برگزیده حدیقه سنایی،به کوشش ناصرعاملی،تهران،کتابخانه طهوری،2535 شاهنشاهی،ص پانزده.