يادداشت ها
این هم شعر پست مدرن

جلال قیامی میرحسینی

قناری   پیشنهاد کرد    " باورنکرد را"   بعد از دکترا بگذارند   در واحدهای درسی

شاید  ادبیات گل کند سر ِ چهارراه ها

شاید   به جای بمب ِ اتمی    با شعر بمباران شوند شهرها

اگر رایانه ها بگذارند

و آنتن ها  بیشتر از این   جای درخت ها را نگیرند

من که رفتم    تا سیاه بپوشم   پس از این!

خداحافظ آقای با انضباط !

خداحافظ خانم ِ ساعت به دست !

خداحافظ دانش آموز ِ نمره ی بیست !

خداحافظ نمره ی صفر !

نه ! نمی خواهم زندگی ِ حتا یک کرم    بین ِ طلوع و غروب گیرکند

از کجا معلوم شد که طلوع ، زیباتر از غروب است ؟

از کجا معلوم زیباتر از چشمه

شراب ِ کهنه ی قرمز را

سرنکشد قلب ِ از کار افتاده ی من ؟

2/9/82