يادداشت ها
و از مرد امروز


در جهنم سوزانی که آزادی و امید وجود ندارد ، نشاط و خرّمی هرگز یافت نخواهد شد .نشاط را چگونه می شود در ایرانیان تولید کرد؟

روزنامه مرد امروز،سال پنجم،ش 102،15 فروردین ماه 1326،ص 4.