يادداشت ها
شیوه ی دیرین


جلال قیامی میرحسینی

افتادن و برخاستن ، آیین ِ من است

تکیه به توانایی ِ خود، دین ِ من است

از واسطه و خواهش و بوسیدن ِ دست

بیزار شدن ، شیوه ی دیرین ِ من است

15/11/92