يادداشت ها
سه عنوان از روزنامه مرد امروز


خدا به کلی از امتیازات ِ خود ، صرف نظر کرده است !

خدا پدر ِ جنگ را بیامرزد که ژاپنی ها را آدم کرد !

البته در عصر اتم ، زن ها باید به همین سرعت پیشرفت کنند !

از: مرد امروز،سال پنجم،شماره نود،21 دی ماه 1325 ، ص 5.