يادداشت ها
درباره انتقادهای حکیمی ( بخش پنجم)


حال،به این اخبار درباره فقر،این آمار درباره غنا را بیفزایید و فاصله طبقاتی را بنگرید:

10 درصد از جمعیت کشور، مالک 7/63 درصد از ثروت کل جامعه می باشند.

5 درصد افراد 90 درصد دارایی های جامعه را دراختیار دارند.

20 درصد افراد جامعه ، صاحب 49 درصد درآمد کل کشور هستند.

3 درصد جمعیت کشور 70 درصد نقدینگی را دراختیار دارند.

40 درصد که در پایین ترین گروه اجتماعی قرار دارند،مالک 97/2 درصد از دارایی ها هستند ... یک درصد صاحب 18/21 درصد ثروت اند.

حدود دوهزار نفر از مردم شصت میلیونی ما حدودی قابل توجه از نقدینگی را دارند که بخش خصوصی را تشکیل می دهند.

نقدینگی بخش خصوصی که شش برابر بودجه عمومی دولت است، تنها در دست سه هزار خانواده بخش خصوصی است.

در سال 57 ، تعداد میلیاردرهای ایران شانزده نفر بوده است و در سال 69 ، به صدها نفر رسیده اند.

آری! این هاست و جز این ها مسائل و مصائب بسیاردیگری که استاد حکیمی را رنجیده خاطر ساخته است.

از: راه خورشیدی،محمد اسفندیاری،ص 286.